Garantie

 Garantiebeleid

  1. Blaupunkt Alarm staat er voor in dat de verkochte en geleverde goederen bij aflevering voldoen aan de ten aanzien van die goederen redelijkerwijs te stellen gebruikseisen. Koper is verplicht om met bekwame spoed na levering van de bestelde goederen te onderzoeken of Blaupunkt Alarm de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden Blaupunkt Alarm terstond doch uiterlijk binnen vijf (5) dagen na levering in kennis te stellen van eventuele geconstateerde gebreken. Indien Koper zulks niet doet, wordt Blaupunkt Alarm geacht volledig aan haar verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst te hebben voldaan.
  2. Indien voor gekochte en/of geleverde goederen door de fabrikant garantiebepalingen zijn vastgesteld, worden die door Blaupunkt Alarm bij de levering aan Koper medegedeeld, waarna deze bepalingen deel zullen uitmaken van de overeenkomst van verkoop en levering tussen Koper en Blaupunkt Alarm. De garantietermijn bedraagt 2 jaar, uitsluitend op vertoon van de factuur.
  3. Blaupunkt Alarm staat er voor in dat ambachtelijke werkzaamheden ten behoeve van Koper worden uitgevoerd door ter zake kundig personeel.
  4. Blaupunkt Alarm beoordeelt de klachten en bepaalt op welke wijze klachten in behandeling worden genomen. Indien Blaupunkt Alarm beslist dat de klacht terecht is, zal Blaupunkt Alarm handelen volgens de eventuele fabriek- en of groothandelsgarantie:
  5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan de goederen als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: 
  • indien er veranderingen in of aan de goederen zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Blaupunkt Alarm of de fabrikant zijn verricht; 
  • indien gebreken aan de goederen het gevolg zijn van de niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik en of het niet vakkundig installeren door een bevoegd persoon; 
  • indien beschadiging aan de goederen is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid aan de zijde van Koper;
  • blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude.